02/03/2020 - 07:03 Ba công khai Chuẩn đầu ra
Stt Tên Biểu mẫu Biểu mẫu đính kèm Đơn vị cung cấp số liệu Ghi chú
1. Chuyên đề 1: Công khai các điều kiện ĐBCLGD và CLGD thực tế Chuyên đề 1 Chất lượng GD thực tế Ban Đào tạo – ĐHTN
2. Chuyên đề 2: Các điều kiện ĐBCLGD – Cơ sở vật chất Chuyên đề 2 Các đk ĐBCLGD – CSVC Ban Cơ sở vật chất – ĐHTN
3. Chuyên đề 2: Các điều kiện ĐBCLGD – Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu Chuyên đề 2 Các đk ĐBCLGD – Đội ngũ GVCH Ban Tổ chức cán bộ – ĐHTN
4. Chuyên đề 3: Thu chi Tài chính Chuyên đề 3 Thu chi Tài chính Ban Kế hoạch Tài chính – ĐHTN
5. Chuyên đề 4: Tổng hợp số liệu Chuyên đề 4 – Tổng hợp Ban Khảo thí và ĐBCLGD – ĐHTN