• bo_gd_dt

  Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   Số: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo                         HOÀ...

  Đăng ngày: 06/06/2018
 • bo_gd_dt

  Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Số: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM do...

  Đăng ngày: 06/06/2018