• images thong tu

  Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY...

  Đăng ngày: 30/07/2018
 • bo_gd_dt

  Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   Số: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo                         HOÀ...

  Đăng ngày: 06/06/2018