21/06/2016 - 02:06 Giới thiệu

Chức năng, Nhiệm vụ của Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên

1. Công tác khảo thí

1.1. Hệ đào tạo chính qui

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về khảo thí trong ĐHTN.

b) Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch chiến lược của ĐHTN và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Giám đốc những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khảo thí.

c) Định hướng và chỉ đạo, kiểm tra công tác Khảo thí trong toàn Đại học Thái Nguyên.

d) Phối hợp với Ban Thanh tra tổ chức giám sát các kỳ thi nhằm đảm bảo khách quan, nghiêm túc và công bằng.

e) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí, từng bước trang bị công nghệ và công cụ cho công tác khảo thí (máy tính, máy chấm điểm, phần mềm v.v).

f) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí trong toàn đại học hàng năm.

g) Tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng:

– Phối hợp cùng Ban Đào tạo xây dựng kế hoạch về công tác thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và tổ chức thực hiện theo các văn bản của Bộ GD&ĐT.

– Phối hợp cùng Ban Đào tạo nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kiểm tra, phân loại và sắp xếp hồ sơ, xử lý các dữ liệu liên quan đến hồ sơ dự thi: tổng hợp dữ liệu, sửa chữa sai sót, phân điểm thi, khối thi, phòng thi và in phiếu báo thi, thẻ dự thi, danh sách thí sinh theo phòng thi; in giấy chứng nhận kết quả thi, danh sách thí sinh trúng tuyển, giấy báo trúng tuyển của thí sinh. Tham gia vào các ban của Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐTS phân công (tháng 3 đến tháng 10 hàng năm).

– Tổ chức chấm thi các môn thi trắc nghiệm.

– Quản lý, lưu trữ kết quả tuyển sinh trên máy tính và in các văn bản về  tuyển sinh như: biểu điểm, điểm xét tuyển. Xử lý kết quả giải quyết các đơn từ đề nghị sửa chữa của thí sinh liên quan đến tuyển sinh. Cấp lại giấy báo điểm, giấy trúng tuyển cho thí sinh do bị thất lạc, xác nhận điểm thi.

1.2. Hệ đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, chuyên tu, liên kết đào tạo

a) Chỉ đạo việc thi, kiểm tra hệ đào tạo không chính quy, đặc biệt là việc thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp cho hệ VLVH ở các đơn vị thành viên.

b) Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh; tổ chức việc tổ hợp và in sao đề thi; tổ chức chấm thi đối với các môn thi trắc nghiệm.

c) Phối hợp với Ban Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị liên kết đào tạo (đầu tháng 10 hàng năm).

d) Tổ chức Hội nghị tổng kết và rút kinh nghiệm về công tác thi, kiểm tra hệ đào tạo VLVH, liên thông, chuyên tu, liên kết đào tạo trong toàn Đại học.

e) Tham gia các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về ĐBCLGD trong toàn Đại học; xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCLGD ở các đơn vị thành viên.

b) Tham mưu cho Giám đốc ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lượng phù hợp với đặc thù của ĐHTN và quy định của Bộ GD&ĐT.

c) Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, ban hành chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng bên trong, xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong toàn Đại học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch này trong toàn Đại học.

d) Giúp Giám đốc xây dựng, ban hành kế hoạch ĐBCLGD trong toàn Đại học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định và kế hoạch đã ban hành; hỗ trợ đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của ĐHTN và Bộ GD&ĐT tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam, của khu vực và trên thế giới thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ GD&ĐT công nhận.

e) Lập kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn cho cán bộ về công tác ĐBCLGD trong ĐHTN.

f) Tổ chức đánh giá đồng cấp CTĐT và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

g) Chỉ đạo các đơn vị công khai các điều kiện ĐBCLGD và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

h) Tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm về công tác ĐBCLGD trong toàn Đại học.

i) Tham gia kiểm định các điều kiện mở lớp: đội ngũ giáo viên, hồ sơ sinh viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo ở các đơn vị đào tạo và liên kết đào tạo; Tham gia thẩm định mở ngành liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

k) Tổ chức nghiên cứu khoa học về ĐBCLGD, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực ĐBCLGD.

3. Các nhiệm vụ khác

a) Thực hiện các dịch vụ công về KT&ĐBCLGD: Tư vấn điều tra, khảo sát, đánh giá; tổ chức các hoạt động đào tạo về khảo thí và kiểm định đối với các tổ chức xã hội, giáo dục, kinh tế.

b) Thực hiện chế độ báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành.