Thực hiện kế hoạch năm 2017, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 – 2017; hoạt động đánh chương trình đào tạo (CTĐT); hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017; hoạt động đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng năm học 2017- 2018.

Thời gian:  Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 – Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Địa điểm:  Phòng họp số 1 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

Thành phần:

- Đại học Thái Nguyên: Đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên/khoa trực thuộc: Đại diện Ban Giám hiệu/lãnh đạo Khoa; Lãnh đạo phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh sinh viên, phòng KT & ĐBCLGD; cán bộ phụ trách bộ phận KT & ĐBCLGD khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế; trưởng các khoa có CTĐT thực hiện tự đánh giá và các khoa có CTĐT đánh giá chuẩn đầu ra năm 2017.

Chương trình Hội nghị theo các nội dung sau:

  1. Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016- 2017.

Báo cáo dựa trên nội dung kế hoạch các đơn vị đã xây dựng được lãnh đạo phê duyệt và gửi ĐHTN (nêu rõ những công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành, mức độ đạt được và những kiến nghị nếu có). Báo cáo cần đề cập các nội dung sau:

1.1. Công tác khảo thí

  1. a) Hoạt động tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả của người học.
  2. b) Công tác xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (theo biểu mẫu đính kèm).

1.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

  1. a) Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (theo bộ tiêu chuẩn của ĐHTN, bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA).
  2. b) Hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 (theo mẫu đính kèm).
  3. c) Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan trong công tác ĐBCLGD (sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng…).

Nêu rõ các đối tượng được lấy ý kiến khảo sát, số lượng phiếu khảo sát, mục đích và nội dung khảo sát, phương pháp thực hiện (gửi kèm theo báo cáo các mẫu phiếu khảo sát năm học 2016-2017).

1.3. Các hoạt động khác : Công tác thực hiện qui chế công khai, đào tạo tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

  1. Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017-2018

Các đơn vị xây dựng và báo cáo kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng năm 2017-2018 trên cơ sở Kế hoạch công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai Đề án 06 của Đảng ủy ĐHTN, kế hoạch cải thiện chất lượng sau đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài

Tin bài: Lê Bình – TNU.