Thực hiện kết luận tại Thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học; nhằm giúp nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, cải thiện chất lượng, Đại học Thái Nguyên dự kiến tổ chức đánh giá đồng cấp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên từ ngày 17/3/2017 đến ngày 21/3/2017.