30/06/2016 - 02:06 Giới thiệu
Họ và Tên Chức vụ Điện thoại – Email
TS. Phạm Văn Hùng Trưởng Ban

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Phó trưởng Ban

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Chiến Phó trưởng Ban

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn

ThS. Lê Thị Soan Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn

ThS. Nguyễn Huy Hùng Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn

ThS. Lê Xuân Bình Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: ttkt.dhtn@mote.edu.vn