30/06/2016 - 02:06 Giới thiệu
Họ và Tên Chức vụ Điện thoại – Email
TS. Phạm Văn Hùng Trưởng Ban

Điện thoại: 0280.3857390

Email: vanhungkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Phó trưởng Ban

Điện thoại: 0280.3857390

Email: huongntqa@gmail.com

ThS. Lê Thị Soan Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: soanlethi68@yahoo.com

ThS. Nguyễn Văn Chiến Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: chienkhaothi@gmail.com

ThS. Nguyễn Huy Hùng Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: hungnghuy@gmail.com

Lê Xuân Bình Chuyên viên

Điện thoại: 0280.3857390

Email: lebinhtnu@gmail.com