08/08/2016 - 02:08 Giới thiệu chung

ĐHTN áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản năm 2008 tương đương với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động quản lý nhà n­ước tại Cơ quan ĐHTN theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Áp dụng HTQLCL trong quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ ràng buộc từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ công chức thừa hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có tính chất đặc thù là phải bảo đảm đúng theo luật định. Đặc biệt, trước yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính và phương pháp quản lý của ĐHTN, việc áp dụng HTQLCL thể hiện tính chuyên nghiệp, sự minh bạch, công khai trong các hoạt động tại Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương tại Cơ quan ĐHTN theo một chuẩn mực đã được Chính phủ Việt Nam công nhận và thừa nhận bởi thế giới Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF – International Accreditation Forum).

Phạm vi áp dụng của HTQLCL tại Cơ quan ĐHTN trong năm 2015 – 2016 gồm có các đơn vị sau đây trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc ĐHTN phê duyệt và ban hành có Quyết định kèm theo:

 1. Văn phòng ĐHTN;
 2. Ban Công tác Học sinh Sinh viên;
 3. Ban Cơ sở Vật chất;
 4. Ban Đào tạo;
 5. Ban Hợp tác Quốc tế;
 6. Ban Kế hoạch Tài chính;
 7. Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
 8. Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường;
 9. Ban Pháp chế và Thi đua;
 10. Ban Tổ chức Cán bộ;
 11. Ban Thanh tra;
 12. Trung tâm Công nghệ Thông tin;
 13. Văn phòng Đảng uỷ ĐHTN;
 14. Văn phòng Công đoàn ĐHTN.

Hệ thống quản lý chất lượng này được thiết lập theo yêu cầu của Điều khoản 4.2.2 – tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 do Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (I.S.O. – International Organization for Standardization) ban hành tương đương với tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 (TCVN) được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2008.