Sáng ngày 22  tháng 1 năm 2019 tại Phòng họp số 1 – Văn phòng Đại học Thái Nguyên, Ban Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức Họp bàn nhằm sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019, Đại học Thái Nguyên tổ chức cuộc họp bàn về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thành phần tham gia cuộc họp gồm có Đại diện Ban Giám đốc; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại diện Ban Giám hiệu/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo Phân hiệu; Lãnh đạo phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục các Cơ sở giáo dục đại học thành viên; cán bộ phụ trách Bộ phận khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

IMG_7975 1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên tới dự, phát biểu chỉ đạo cuộc Họp

Tại cuộc họp TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban khảo thí và ĐBCLGD thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra công tác khảo thí năm học 2018-2019 tại Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Sơ kết hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2017 -2022; Đánh giá việc thực hiện Qui chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) năm 2019.

IMG_7981 2

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban khảo thí và ĐBCLGD thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra công tác khảo thí, Sơ kết hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2017 -2022; Đánh giá việc thực hiện Qui chế công khai.

Về phía Các Cơ sở giáo dục đại học thành viên

Đại diện các đơn vị Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2017 -2022. Báo cáo bảm sát vào các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng và ký cam kết thực hiện giữa lãnh đạo nhà trường với Giám đốc ĐHTN; đánh giá mức độ đạt được theo thời gian thực hiện và các nội dung, chỉ số cần đạt; Tiến độ thực hiện đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của AUN và bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được xây dựng theo kế hoạch năm 2018 gửi Đại học Thái Nguyên. Nêu rõ các CTĐT đã hoàn thành tự đánh giá, các CTĐT đang triển khai thực hiện và mức độ đạt được.

Đại diện Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế báo cáo tiến độ thực hiện đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được xây dựng theo kế hoạch năm 2018 gửi Đại học Thái Nguyên.

Cuối cùng là đại điện các cơ sở GDĐHTV, Khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nên nên những khó khăn chung và những kiến nghị, đề xuất về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.

Tin bài: Lê Bình – TNU