10/08/2016 - 03:08 Khác

Sứ mạng

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên là đơn vị hoạt động hỗ trợ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục Đại học thành viên, các Khoa và các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên trong công tác Khảo thí, công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục như: việc đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy chuẩn quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Thực hiện nhiệm vụ triển khai, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đóng góp cho sự phát triển của Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Tầm nhìn

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên là đơn vị lớn, góp phần nâng cao chất lượng tại tất cả các ngành đào tạo trong toàn Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. Cung cấp dịch vụ Khảo thí, Kiểm định và đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá nhà trường trong toàn quốc và khu vực Đông Nam Á.