Trong hai ngày 27 – 28/12/2017, tại Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đánh giá chương trình đào tạo cho hơn 400 cán bộ là thành viên Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của các Cơ sở giáo dục đại học thành viên và Khoa trực thuộc, theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016.

 khai mac

TS. Phạm Văn Hùng,  kiểm định viên, Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên khai mạc khoá tập huấn

Khoá tập huấn nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về mô hình đảm bảo chất lượng của AUN-QA; nắm bắt được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN–QA và Bộ Giáo dục và Đào tạo từ đó áp dụng được quy trình tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo; giải thích được những yêu cầu của báo cáo tự đánh giá; áp dụng được chu trình PDCA trong việc tổ chức đánh giá chương trình đào tạo; áp dụng được kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo tại đơn vị.

20171227_082714

TS. Phạm Văn Hùng hướng các học viên tiếp cận tài liệu minh chứng, thu thập thông tin minh chứng …

 

20171227_082457

20171227_082533

Tham gia Khoá tập huấn các học viên được phát tài liệu hướng dẫn, 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

nhom

TS. Phạm Văn Hùng hướng dẫn các học viên thực hành theo Nhóm

Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được nghe TS. Phạm Văn Hùng,  kiểm định viên, Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên và Th.S Nguyễn Thị Thu Hương, kiểm định viên, Phó trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên hướng dẫn cách tiếp cận tài liệu minh chứng, thu thập thông tin minh chứng, hướng dẫn viết báo cáo tiêu chí và báo cáo tự đánh giá. Bên cạnh đó, các học viên được chia nhóm để thực hành, thảo luận và báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

Tin bài: Lê Bình