Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác ĐBCL

Stt Loại
văn bản
Ký hiệu Ngày
ban hành
Ngày có
hiệu lực
Nội dung trích yếu
1. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 1.1  Thông tư  04/2016/TT-BGDĐT  14/3/2016  29/4/2016  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
 1.2  Công văn  1074/KTKĐCLGD-KĐĐH  28/6/2016  28/6/2016  Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
 1.3  Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH  28/6/2016  28/6/2016  Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
 1.4  Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH  28/6/2016  28/6/2016  Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
 1.5  Công văn 769/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018  20/4/2018  Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
1.6  Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019 Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
2. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
 2.1  Văn bản hợp nhất  06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014  04/3/2014  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
 2.2  Văn bản hợp nhất  07/VBHN-BGDĐT  04/3/2014  04/3/2014  Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
 2.3  Văn bản hợp nhất  08/VBHN-BGDĐT  04/3/2014  04/3/2014  Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
 2.4  Công văn  1480-KTKĐCLGD-KĐĐH  29/8/2014  29/8/2014  Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
 2.5  Thông tư  24/2015/TT-BGDĐT  23/09/2015  09/11/2015  Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
 2.6  Công văn 1237-KTKĐCLGD-KĐĐH  03/8/2016  03/8/2016  Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
 2.7  Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT  19/5/2017  04/7/2017  Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
 2.8  Thông tư  15/2017/TT-BLĐTBXH  08/6/2017  24/7/2017  Quy định tiêu, chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 2.9  Công văn  766-QLCL-KĐCLGD  20/4/2018  20/4/2018  Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
 2.10  Công văn  767-QLCL-KĐCLGD  20/4/2018  20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
 2.11  Công văn  768/QLCL-KĐCLGD  20/4/2018  20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
2.12  Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD