Đại học Thái Nguyên đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai và các điều kiện ĐBCLGD tại các đơn vị với những nội dung cụ thể tại Công văn số 1526/ĐHTN ngày 23/8/2019. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có những kết luận và khuyến nghị gửi đến từng đơn vị với những nội dung đã đạt được, những tồn tại chưa phù hợp cần khắc phục trong thời gian tới, sau đây là tóm tắt những điển hình cần khắc phục như:

- Về hình thức trình bày theo Quy chế công khai trên website

So với những năm học trước, năm học 2018 – 2019 các đơn vị đã thực hiện tốt hơn việc trình bày bảng biểu cũng như những nội dung yêu cầu công khai tại Thông tư số 36/TT –BGDĐT. Chỉ còn khoa khoa Quốc tế trình bày chưa khoa học, khó tìm kiếm thông tin, nhiều bảng biểu bị xoay chữ, khó đọc.

- Về các thông tin, bảng biểu công khai theo Thông tư 36.

Một số đơn vị chưa công khai đầy đủ các thông tin theo Thông tư 36, số liệu, thông tin trong biểu công khai chưa phù hợp với minh chứng tại đơn vị. Nhiều bảng biểu chưa đảm bảo về giá trị vì thiếu ngày tháng ban hành, chữ ký.

Không tải được nhiều tệp đính kèm trong các bảng biểu công khai. Đặc biệt là lý lịch khoa học đối với giảng viên phân theo khối ngành, khung chương trình đào tạo và các môn học của từng khóa học, chuyên ngành (rất nhiều đơn vị chưa hoàn thiện: ĐH Y Dược, Khoa Quốc Tế, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai…).

Việc điều tra và công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau ra trường chưa được triển khai đồng bộ và đầy đủ (có những đơn vị chưa triển khai, có những đơn vị triển khai đối với số ít chương trình đào tạo so với tổng số CTĐT mà nhà trường đang tổ chức đào tạo).

- Về nội dung các minh chứng

Một số minh chứng không thống nhất với nhau về nội dung, VD: Bản mô tả CTĐT, Chuẩn đầu ra, ma trận kỹ năng, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Giáo trình, tài liệu tham khảo so sánh giữa mô tả trong đề cương chi tiết môn học, danh mục công bố với thực tế tại thư viện nhà trường là không chính xác, số lượng đầu sách phục vụ cho môn học cần được rà soát và bổ sung kịp thời.

Nhiều CTĐT khác nhau nhưng lại có chuẩn đầu ra, mô tả vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp không có nhiều sự khác biệt. Chuẩn đầu ra của nhiều CTĐT chưa được rà soát định kỳ.

Trong quá trình đoàn kiểm tra công tác tại tỉnh Lào Cai, Ban khảo thí và ĐBLCGD tổ chức tập huấn xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Tổng hợp tin nhanh: Lê Bình